RSS
Dzisiaj jest: Poniedziałek, 31 Sierpnia 2015
Poczta                  polski english
Statystyki dnia KWP:
 
Interwencje:761
Zatrzymani sprawcy:31
Zatrzymani poszukiwani:7
Wypadki drogowe:2
Więcej...
 
 
 KIEROWNICTWO STRUKTURA KWP RZECZNIK PRASOWY TWÓJ DZIELNICOWY PRACA W POLICJI ________________ FUNDUSZE UNIJNE RUCH DROGOWY PREWENCJA KADRY I SZKOLENIE KRYMINALISTYKA PSYCHOLOG W POLICJI PRAWA CZŁOWIEKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INWESTYCJE I REMONTY ZWIĄZKI ZAWODOWE IPA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH STOWARZYSZENIE EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH _______________ POZWOLENIA NA BROŃ LICENCJA DETEKTYWA OCHRONA OSÓB I MIENIA OSOBY POSZUKIWANE, OSOBY ZAGINIONE INTEGRACJA LOGISTYCZNA PLATFORMA DLA DOSTAWCÓW NASI PASJONACI HISTORIA POLICJI FILMOTEKA LINKI KONTAKT  GALERIE
 


strzałka INFORMATOR

Wydział Kadr i Szkolenia
Służba kandydacka (za wojsko)

Kto może pełnić służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji

 Zgodnie z art. 25 ustawy o Policji służbę może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie karany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

 Ponadto, kandydat musi spełniać następujące warunki: 

 • miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego,
 • nieuregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • kategoria zdrowia „A” udokumentowana wpisem w książeczce wojskowej,
 • preferowany wzrost powyżej 175 cm.

Kiedy i gdzie można składać podanie

 Dobór do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji (za wojsko) prowadzony jest niezależnie od doboru do służby w Policji. Dokumenty można składać w każdej komendzie powiatowej/miejskiej Policji województwa. Złożone dokumenty są następnie przekazywane do komórki ds. doboru w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, gdzie prowadzone są postępowania kwalifikacyjne.Jakie dokumenty należy złożyć

 Dokumenty, które należy złożyć, aby zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne:

 

 1. podanie o przyjęcie do służby w oddziale prewencji Policji – podanie należy kierować do Komendanta Stołecznego Policji, (w przypadku podania o przyjęcie do służby w oddziale prewencji Policji w Bydgoszczy podanie należy kierować do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy),

 2. wypełniony kwestionariusz osobowy - TYLKO część A i C – powinno się wypełnić dokładnie każdy punkt kwestionariusza zgodnie z zamieszonymi w nim instrukcjami; w punkcie 33 nie należy  wpisywać dokumentów, które są wskazane w ogłoszeniu, one nie są załącznikami do kwestionariusza,

 3. odręcznie napisany życiorys – może być formie opisowej lub cv,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu przy składaniu dokumentów) – prosimy nie załączać  odpisów dyplomów, czy świadectw - tylko kserokopie wspomnianych dokumentów.


Jak można nam pomóc?

-     złożyć dokumenty w kolejności wymienionej wyżej

-     nie zszywać dokumentów, nie wkładać ich w foliowe koszulki

-     dokładnie wypełnić kwestionariusz, stosować się do instrukcji w nim zawartych

-     zabrać ze sobą dowód osobisty, oryginały dokumentów oraz książeczkę wojskową.


Gdzie pobrać kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy jest dostępny w każdej jednostce Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Można go również pobrać tu (pobierz).


Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne

 • Osoby zainteresowane służbą kandydacką w oddziałach prewencji Policji (służbą za wojsko) osobiście składają wskazane w ogłoszeniu dokumenty w komórce kadrowej komendy powiatowej/miejskiej Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Kandydaci, którzy złożą dokumenty zgodnie wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu są zapraszani na rozmowę wstępną. Celem rozmowy jest poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego.  Jest to więc rozmowa informacyjna, na której kandydaci otrzymają również skierowania na testy sprawności fizycznej.
 • Testy sprawności fizycznej przeprowadzane są w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
 • W przypadku, gdy kandydat z wynikiem pozytywnym zaliczy test sprawności fizycznej wypełnia ankietę bezpieczeństwa osobowego, która jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego oraz otrzymuje skierowanie na komisję lekarską. Komisja ta, ustala jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w oddziałach prewencji Policji. 

Zaliczyłem wszystkie etapy – co dalej?

W przypadku, gdy kandydat ukończył wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, ujmowany jest na liście osób przewidzianych do wcielenia do służby w oddziałach prewencji Policji.


Kiedy postępowanie kwalifikacyjne jest przerywane (kończone)

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się w przypadku, gdy kandydat nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu, nie złożył wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub uzyskał negatywny wynik z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie może zostać również przerwane w każdym czasie, z przyczyn innych niż wymienione powyżej.

Kandydat jest o przerwaniu lub zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zawiadamiany pisemnie.


Punktacja – test sprawności fizycznej

            Poniżej przedstawiona jest punktacja za poszczególne ćwiczenia składające się na test sprawności fizycznej. Aby zaliczyć ten test, kandydat musi wykonać wszystkie ćwiczenia przynajmniej na ocenę dostateczną.

 

L.p.

cechy motoryczne

ćwiczenia

jednostka miary

oceny

bdb

db

dst

ndst

1.

wytrzymałość

test wytrzymałościowy

pkt.

80-100

60-79

40-59

39 i poniżej

2.

moc

rzut piłką 3 kg

m

11 i powyżej

9-10

8

poniżej 8

3.

siła wytrzymałości

siady proste z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.

ilość

22 i powyżej

20-21

18-19

17 i poniżej

4.

siła

podciąganie się na drążku

ilość

10 i powyżej

7-9

4-6

3 i poniżej

5.

zwinność, koordynacja ruchowa

test zwinnościowy

sek.

12,5 i poniżej

12,6-13,5

13,6-14,5

powyżej 14,5

 

 

Nie można poprawiać wyniku próby wytrzymałościowej. Do tego ćwiczenia kandydat podchodzi tylko jeden raz.

Kandydat ma prawo powtórzyć ćwiczenie, którego nie zaliczył (tylko ćwiczenia nr 2-5). Można poprawiać tylko jedną negatywną ocenę. W przypadku uzyskania dwóch ocen niedostatecznych test jest przerywany.Opis testu sprawności fizycznej

 I. Test wytrzymałościowy (180 sek.)

 

1. Opis wykonania próby:

 

a)     stopień lub ławeczka gimnastyczna o wysokości 30 cm przystawiona do ściany,

b)     kandydat staje przed stopniem (ławeczką), opierając dłonie o ścianę na wysokości barków,

c)    na komendę „start” kandydat rozpoczyna test wstępując (wbiegając) na stopień techniką „harwardzką”, egzaminator nadzorujący test rozpoczyna liczenie wejść na stopień,

d)   gdy dobiegnie 180 sekunda wykonywania testu, egzaminator podaje komendę „stop”, kandydat przerywa próbę,

e)      komisja egzaminacyjna dokonuje oceny i stwierdza całkowitą liczbę wejść.

 

UWAGA!

Wstępowanie (wbieganie) na stopień techniką „harwardzką” polega na wielokrotnym wejściu na stopień i zejściu ze stopnia w określonym czasie. Jeden cykl wejście – zejście składa się z 4 elementów:

-         wejście na stopień jedną nogą np. (L),

-         po wejściu na stopień dostawiana jest druga noga (P),

-         zejście ze stopnia na podłoże nogą (L),

-         po zejściu na podłoże dostawiana jest noga (P).

Wymagany jest wyprost w stawach biodrowych i kolanowych po wejściu na stopień. Dopuszcza się jedynie niewielkie ugięcie.

 

2. Obliczanie i ocena wykonywanej próby

a)      przez cały czas trwania próby rejestrowana jest całkowita liczba wejść na stopień w ciągu 180 sekund,

b)      wyliczenie pracy wstępowania na stopień na podstawie wzoru:

 

Lw = 0,53 x Q x K (kJ)

                       

gdzie:

 

Lw –   praca wstępowania obliczona w kJ,

Q –   ciężar ciała kandydata (mierzony przed próbą),

K –   liczba wejść na stopień w ciągu 1 sekundy (częstotliwość wejść):

 

K = I/180

 

I –   całkowita liczba wejść stwierdzona przez komisję, w ciągu 180 sekund,

0,53 –   stały współczynnik.

 

3. Punktacja za wykonanie próby

 

L.p.

Lw

Pkt.

 

L.p.

Lw

Pkt.

1

48,00

100

 

55

31,53

46

2

47,68

99

 

56

31,24

45

3

47,38

98

 

57

30,95

44

4

47,04

97

 

58

30,66

43

5

46,72

96

 

59

30,37

42

6

46,41

95

 

60

30,08

41

7

46,09

94

 

61

29,79

40

8

45,77

93

 

62

29,36

39

9

45,45

92

 

63

28,93

38

10

45,13

91

 

64

28,50

37

11

44,82

90

 

65

28,07

36

12

44,51

89

 

66

27,64

35

13

44,20

88

 

67

27,21

34

14

43,89

87

 

68

26,78

33

15

43,58

86

 

69

26,35

32

16

43,27

85

 

70

25,92

31

17

42,96

84

 

71

25,50

30

18

42,65

83

 

72

24,90

29

19

42,34

82

 

73

24,42

28

20

42,03

81

 

74

23,88

27

21

41,73

80

 

75

23,35

26

22

41,42

79

 

76

22,81

25

23

41,12

78

 

77

22,27

24

24

40,82

77

 

78

21,74

23

25

40,51

76

 

79

21,20

22

26

40,21

75

 

80

20,66

21

27

39,91

74

 

81

20,13

20

28

39,80

73

 

82

19,60

19

29

39,30

72

 

83

19,07

18

30

39,00

71

 

84

18,54

17

31

38,70

70

 

85

18,01

16

32

38,38

69

 

86

17,49

15

33

38,06

68

 

87

16,96

14

34

37,74

67

 

88

16,43

13

35

37,42

66

 

89

15,90

12

36

37,11

65

 

90

15,37

11

37

36,79

64

 

91

14,85

10

38

36,45

63

 

92

14,33

9

39

36,15

62

 

93

13,81

8

40

35,83

61

 

94

13,30

7

41

35,52

60

 

95

12,78

6

42

35,23

59

 

96

12,26

5

43

34,95

58

 

97

11,75

4

44

34,67

57

 

98

11,23

3

45

34,39

56

 

99

10,71

2

46

34,11

55

 

100

10,20

1

47

33,82

54

 

 

 

 

48

33,54

53

 

 

 

 

49

33,26

52

 

 

 

 

50

32,98

51

 

 

 

 

51

32,70

50

 

 

 

 

52

32,40

49

 

 

 

 

53

32,11

48

 

 

 

 

54

31,82

47

 

 

 

 

 

4. Uzyskany wynik należy porównać z wartościami w tabeli i na tej podstawie określa się liczbę uzyskanych punktów.

 

80 pkt. i wyżej – ocena bardzo dobra

79 – 60 pkt. – ocena dobra

59 – 40 pkt. – ocena dostateczna

poniżej 40 pkt. – ocena niedostateczna

 

 

II. Rut piłką 3 kg.

 1. Na komendę „gotów” kandydat podnosi piłkę i przyjmuje pozycję rozkroczną przodem do linii rzutu.
 2. Na komendę „start” przenosi piłkę za głowę i wykonuje rzut oburącz zza głowy.
 3. Poborowy wykonuje dwa rzuty. Zalicza się tylko rzut dłuższy.
 4. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym rzucona piłka osiągnie pierwszy kontakt z podłożem.
 5. Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu albo bezpośrednio po nim unieważnia próbę.
 6. Podczas rzutu zezwala się na wspięcie na palcach lub podskok.

 

III. Siady proste z leżenia tyłem – czas 30 sek.

 

 1. Na komendę „gotów” poborowy przyjmuje pozycję leżącą tyłem, ręce splecione palcami zakłada na kark, ramiona na materacu, nogi w lekkim rozkroku – nieustabilizowane.
 2. Na komendę „start” poborowy unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej z ramionami na materacu (raz), ponownie unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej (dwa) itd.

 

IV. Podciąganie się na drążku

 

 1. Na komendę „gotów” poborowy wyskakuje do zwisu nachwytem lub podchwytem o ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu.
 2. Na komendę „start” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
 3. Oceniający głośno liczy kolejne podciągnięcia. W przypadku gdy kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych, egzaminator dokonujący oceny tej próby powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

 

V. Test zwinnościowy.

 

 1. Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu technicznego:
  1. w odległości 5 m od wyznaczonej linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną chorągiewkę (stojak), a następnie w odległości 10 m od niej drugą chorągiewkę (stojak).
  2. w połowie odległości między chorągiewkami (stojakami) należy położyć materac.
 2. Kandydat staje przed linią startu i na komendę „start” biegnie do pierwszej chorągiewki (stojaka) okrąża ją, po czym biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót gimnastyczny w przód.
 3. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki (stojaka), okrąża ją i na jej wysokości przyjmuje pozycja na czworakach tyłem – dłonie na wysokości chorągiewki (stojaka).
 4. W tej pozycji przemieszcza się do materaca i wykonuje przewrót w tył, po wykonaniu przewrotu bezpośrednio biegnie do mety.

Kontakt mailowy:  kadry@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

 
Powrót  Drukuj   Wyraź opinię
Znajdź w serwisie
szukaj
KONTAKT
 
Ten serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią Policji i zawiera tylko informacje jawne.
Copyright: c 2007 - 2015 KWP Bydgoszcz
Odpowiedzialność za treść na tej stronie ponosi: KWP Bydgoszcz