Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Policja Kujawsko-Pomorska

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy uchylił Decyzją nr 186/2014 Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania pomocy z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 13.12.2011 roku.

W związku z powyższym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest prowadzona działalność socjalna dla emerytów i rencistów policyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wyłącznie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208 poz. 2124 ze zmianami).

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych z FSE i RP są osoby posiadające prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW oraz członkowie ich rodzin. Świadczeniobiorcy mogą ubiegać się o pomoc socjalną w formie:
  • zapomogi pieniężnej,
  • dopłaty do kosztów leczenia,
  • dopłaty do kosztów pogrzebu uprawnionego,
  • dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego,
  • dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.


Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Socjalną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Oceny złożonych wniosków dokonują członkowie Komisji biorąc pod uwagę sytuację rodzinna, życiową i materialną wnioskodawcy. Każdorazowo do wniosku należy dołączyć odcinek emerytury, renty lub kserokopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty oraz inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.

Poprawnie wypełniony i udokumentowany wniosek można składać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w komendach miejskich i powiatowych Policji oraz za pośrednictwem poczty.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 525 52 31, u specjalistów Zespołu ds. Socjalnych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, którzy zajmują się obsługą kancelaryjno – finansową funduszu.
 

Druk wniosku znajduje się do pobrania poniżej:

 
Autor: Monika Bykowska-Gomuła Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania