Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1

W dniu 14 marca 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków zaplecza technicznego KWP w Bydgoszczy poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów zlokalizowanych przy ulicy Iławskiej 1.

Termomodernizacja budynków obejmować będzie:

  1. Budynek biurowo-garażowy A: docieplenie ścian (biuro + garaż), docieplenie stropodachów (biuro + garaż), docieplenie podłogi na gruncie, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien (garaż + biura), wymiana drzwi/bram (garaż + biura), modernizacja instalacji c.o., automatyka, izolacja przewodów i armatury, modernizacja węzła cieplnego, modernizacja systemu wentylacji mechanicznej naw-wyw, wymiana źródeł światła na energooszczędne;
  2. Budynek Stacji Obsługi Pojazdów B: docieplenie ścian, docieplenie stropodachów, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien, wymiana drzwi/bram, wymiana świetlików, modernizacja instalacji c.o., automatyka, izolacja przewodów i armatury, modernizacja węzła cieplnego, modernizacja systemu wentylacji mechanicznej naw-wyw, wymiana źródeł światła na energooszczędne;
  3. Budynek warsztatowy z myjnią C: docieplenie ścian, docieplenie stropodachów, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien, wymiana drzwi/bram, modernizacja instalacji c.o., automatyka, izolacja przewodów i armatury, modernizacja systemu wentylacji mechanicznej naw-wyw, wymiana źródeł światła na energooszczędne;
  4. Budynek administracyjny D: docieplenie ścian, docieplenie stropodachów, docieplenie podłogi na gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.o. wraz z węzłem ciepłowniczym, izolacja przewodów i armatury, modernizacja systemu wentylacji, wymiana źródeł światła na energooszczędne.

Ponadto w ramach zadania zostanie wykonana modernizacja sieci ciepłowniczej we wszystkich czterech budynkach zaplecza technicznego KWP w Bydgoszczy.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: poprawy izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynków, zmniejszenia parametrów pracy sieci i instalacji centralnego ogrzewania, poprawy stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej, ograniczenia strat ciepła, obniżenia kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, poprawy sprawności instalacji oświetleniowych, poprawy warunków pracy pracowników i funkcjonariuszy. 

Na zakończenie realizacji projektu zostaną wykonane audyty ex-post, które będą podstawą weryfikacji osiągniętych celów realizowanego projektu. 

W dniu 4 września 2017 roku został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy.

Aneksem wprowadzono następujące zmiany: zwiększono kwotę wydatków kwalifikowanych do kwoty: 11.340.855,10 zł oraz poziom dofinansowania z Funduszu Spójności do kwoty: 9.639.726,83 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu pozostaje bez zmian i wynosi: 11.340.855,10 zł.

 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
  • Budynek A - tył
  • Budynek B
  • Budynek C
  • Budynek D