Problemy środowiska policyjnego - raport z badań ankietowych - Artykuły - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja Kujawsko-Pomorska

Problemy środowiska policyjnego - raport z badań ankietowych

Data publikacji 18.09.2015

Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy w październiku 2008 roku przeprowadziła anonimowe badania ankietowe wśród funkcjonariuszy naszego województwa.

Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy w październiku 2008 roku przeprowadziła anonimowe badania ankietowe wśród funkcjonariuszy naszego województwa. Badaniu poddanych zostało losowo wybranych 440 policjantów z różnych służb. Celem zadania, było lepsze poznanie problemów występujących w środowisku policyjnym, ocena poziomu zadowolenia ze służby w Policji oraz ocena zadowolenia funkcjonariuszy z opieki psychologicznej.

W ostatnim czasie, jednym z najczęściej poruszanych zagadnień jest zadowolenie ze służby w Policji. Wyłaniający się z uzyskanych przez nas wyników obraz jest optymistyczny, ponieważ aż 75% policjantów wyraża zadowolenie z pracy w Policji. Najbardziej zadowoloną grupą wśród ankietowanych są osoby pełniące służbę dochodzeniowo-śledczą, aż 81,5% spośród nich odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Natomiast dzielnicowi najrzadziej przyznają, że praca w Policji przynosi im zadowolenie , 65,5% spośród nich ocenia ten aspekt pozytywnie. Zadowolenie ze służby maleje wraz z ilością przepracowanych lat, najniższe jest w przedziale 11-15 lat służby, później wzrasta, co  prawdopodobnie ma związek z nabyciem przez policjantów praw emerytalnych.

Negatywny wpływ na zadowolenie z pracy, według ankietowanych, ma brak potrzebnych do pracy środków, łatwość zastosowania wobec nich kary dyscyplinarnej,  przeciążenie ilością obowiązków,  niejasne zasady oceniania przez przełożonych oraz złe relacje z przełożonymi. Natomiast, pozytywnie na  motywację do pracy i zadowolenie wpływają:  atmosfera w pracy, docenianie ich zaangażowania w pracę, poziom wynagrodzenia, dobre relacje z przełożonymi i współpracownikami.

Ocenę atmosfery w jednostkach ilustruje wykres - generalnie oceniana jest dobrze. Najmniej pozytywnych odpowiedzi udzielili dzielnicowi, 40% spośród nich relacje w pracy ocenia jako oparte na rywalizacji lub wrogie. Nieodłącznym  elementem  codziennej służby jest stres. Aż 83% badanych ocenia poziom odczuwanego stresu jako wysoki (45%) i bardzo wysoki (38%). Najbardziej odczuwają stres dyżurni. Respondenci z najkrótszym stażem służby w Policji rzadko oceniają poziom odczuwanego stresu jako bardzo wysoki (23%), natomiast najsilniej dotyka on osoby ze stażem 11-15 lat (53,5%) i powyżej 15 lat (48,5%). Można zatem wyciągnąć wniosek, iż wraz z ilością lat służby wzrasta poziom odczuwanego stresu, aż do chwili nabycia uprawnień emerytalnych , które dają  policjantom większy komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa, co skutkuje obniżeniem poziomu odczuwanego napięcia. Policjanci w większości radzą sobie ze stresem w sposób konstruktywny przez uprawianie sportu, aktywne spędzanie czasu, rozmowy z rodziną i słuchanie muzyki.

Policjanci dostrzegają negatywny wpływ stresu zawodowego na życie rodzinne. Według 70% ankietowanych stres nasila konflikty domowe. Najczęściej  odczuwają to funkcjonariusze z najdłuższym stażem służby (85% z nich). Nadużywanie alkoholu jest spostrzegane jako problem występujący często (23%) bądź sporadycznie (33%) w środowisku pracy. Najczęściej dostrzegają go dzielnicowi. Psycholodzy współpracując  z przełożonymi i rodzinami, podejmują działania, ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem. Tylko wczesna diagnoza  i interwencja oraz udzielane wsparcie mogą prowadzić do skutecznego poradzenia sobie z problemem. Podobnego typu działania interwencyjne podejmowane są w sytuacjach kryzysów zawodowych i osobistych policjantów, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu.

Problemy środowiska zawodowego generowane są również przez nieprawidłowe relacje interpersonalne na płaszczyźnie przełożony – podwładny. Najczęściej świadkami nieprawidłowych postaw przełożonych są dyżurni (24%). Zdaniem psychologów, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, poza kompetencjami zawodowymi,  bardzo ważne są umiejętności społeczne przełożonych i prezentowana przez nich postawa.

Na zakończenie warto dodać, że policjanci coraz częściej i chętniej korzystają pomocy psychologicznej. Najczęściej po naszą ofertę sięgają funkcjonariusze patrolowo-interwencyjni (24%) oraz służby kryminalnej (18,5%), a najrzadziej policjanci ruchu drogowego. W spotkaniach z psychologiem najchętniej uczestniczą osoby, które pełnią służbę od 4 do 10 lat (37%), oraz policjanci ze stażem służby powyżej 15 lat. Ponad 80% osób, które skorzystały z pomocy psychologicznej jest z niej zadowolonych.
 
Opracowała: Magdalena Mikołajska
Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy