Zmiany w przepisach drogowych. - Informacje dla użytkowników dróg - Policja Kujawsko-Pomorska

Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Zmiany w przepisach drogowych.

Data publikacji 18.09.2015

Od 18 maja 2015 roku weszły w życie nowe przepisy drogowe dla kierowców

Od 18 maja 2015 roku weszły w życie nowe przepisy drogowe dla kierowców:

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h.  
 
Zgodnie z nowymi przepisami prawo jazdy będzie zatrzymywane kierowcom za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Prawo jazdy będzie zatrzymywane podczas kontroli drogowej  i wysyłane do właściwego starosty, który drogą decyzji administracyjnej, zatrzyma dokument- za pierwszym razem na 3 miesiące.  Termin 3-miesięcznego zatrzymania dokumentu biegnie od momentu zatrzymania prawa jazdy przez policję lub oddania go przez kierowcę do starosty. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.
Przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym

Na okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy będą przewozić co najmniej o dwie osoby więcej niż pozwala na to wpis w dowodzie rejestracyjnym lub wynika to z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. 

Kierowanie w stanie nietrzeźwości
W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Kierowanie bez uprawnień
Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego, że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane przez starostę popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Do tej pory było to wykroczenie. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokady alkoholowe w pojazdach
Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat.

Usunięcie pojazdu
W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Źródło : KGP.