Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Sprawdź czy masz ważne ubezpieczenie OC

Data publikacji 18.09.2015

Przepisy porządkowe, ujęte w art. 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) stanowią, że kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokumenty.

  •  1)  dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,
  •  2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,
  •  3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  •  3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholowa w przypadku, o którym mowa w art.13 ust.5 pkt 7ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. Z 2015r., poz. 155 i 541);
  • 4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U Nr 30, poz. 151), (dotyczy posiadania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy),
  • 4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
  • 5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.    

Policjanci ruchu drogowego pełniący służbę na drogach województwa kujawsko-pomorskiego nadal ujawniają przypadki, że kierowcy nie dopełnili obowiązku, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), tzn. nie zawarli umowy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Taki przypadek, w myśl obowiązującego prawa, jest wykroczeniem - policjant uprawniony jest do nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego (zgodnie z „taryfikatorem” 50 zł. za brak każdego z wymaganych dokumentów, jednak nie więcej niż 250 zł.) i sporządzenia zawiadomienia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w 2011 r. policjanci ruchu drogowego województwa kujawsko-pomorskiego sporządzili 1409 zawiadomień).     

Każdy użytkownik pojazdu mechanicznego może sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (adres strony głównej: www.ufg.pl), w zakładce „Sprawdzenie OC sprawcy wypadku”, a następnie klikając na „Zapytanie do ośrodka informacji”, czy ważna jest na dany dzień polisa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Wystarczy wejść na wymienioną stronę i znać nr rejestracyjny lub VIN pojazdu.     

Dbając o właściwe stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ważności polisy OC, zachęcamy do dokonywania sprawdzeń na stronie internetowej 

Autor: podinsp. Maciej Zdunowski WRD
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski