Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Światła do jazdy dziennej typu „LED” – czy zawsze zgodnie z obowiązującym prawem?

Data publikacji 18.09.2015

W ostatnim czasie na drogach całego kraju, również naszego województwa pojawiła się znaczna ilość samochodów wyposażonych w światła do jazdy dziennej typu „led”.

W ostatnim czasie na drogach całego kraju, również naszego województwa pojawiła się znaczna ilość samochodów wyposażonych w światła do jazdy dziennej typu „led”. Kierowcy samochodów oświetlenie takie instalują zazwyczaj samodzielnie, nie zawsze w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Kwestia dopuszczenia pojazdu do ruchu została uregulowana w rozdziale 2 „Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu” Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten stanowi, że pojazdy dopuszczone do ruchu muszą odpowiadać warunkom technicznym określonym  w artykułach tej ustawy. Nie ma tu więc żadnej wątpliwości, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany i wyposażony, aby korzystanie z niego m.in. nie naruszało porządku ruchu na drodze. W myśl przepisów określonych w tej ustawie, każda część pojazdu powinna być homologowana.

Mając na uwadze problem dotyczący świateł typu „led”, na wstępie należy dokładnie przyjrzeć się przepisom, dotyczących warunków technicznych i wyposażenia pojazdów. Nowelą w tej materii jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. W tabelarycznym załączniku do rozporządzenia pod poz. 18 dokładnie określono warunki dla światła do jazdy dziennej. Ustawodawca jasno określił wymogi związane dla tego typu oświetlenia. Niespełnienie choćby jednego z nich uprawnia policjanta do np. zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu lub nałożenia mandatu.

Światła do jazdy dziennej muszą być barwy białej, powinny się włączać automatycznie po przekręceniu kluczyka (włączeniu zapłonu), ale powinny się również automatycznie wyłączać po włączeniu świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych. Ponadto światła te muszą być na wysokości co najmniej 250 mm od ziemi, ale nie wyżej niż 1500 mm, maksymalnie 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 600 mm.

Wskazane wcześniej rozporządzenie zmieniło obowiązujące w Polsce przepisy, dostosowując je do europejskich norm prawnych. Dodatkowo zaznaczono również, że w samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy do końca 2009 roku dopuszcza się taką instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Chodzi o to, by nie trzeba było dokonywać przeróbek i modyfikacji instalacji w samochodach, w których założono światła do jazdy dziennej według wcześniej obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Obowiązujący w chwili obecnej stan prawny dopuszcza stosowanie instalowanie w pojazdach urządzeń, których źródłem światła są diody LED. Warunkiem koniecznym  jest oczywiście pozyskanie przez producenta lub importera właściwych dokumentów homologacji. Konieczne jest zatem, aby takie urządzenie posiadało homologację o wyróżniku „E” wraz z wyróżnikiem cyfrowym państwa, które homologacje nadało.  Każdorazowe przerobienie przez użytkownika, bądź to źródła światła, bądź to innych elementów optycznych, natychmiast pozbawia urządzenia homologacji, a co za tym idzie zabrania instalowania w pojeździe.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymogło na ustawodawcach dostosowanie przepisów obowiązujących w całej wspólnocie. Dyrektywa komisji wskazuje, że światła do jazdy dziennej, oprócz oczywiście homologacji „E” powinny być zaopatrzone w wyróżnik o symbolu „RL”.

nadkom. Maciej ZDUNOWSKI
Wydział Ruchu Drogowego
KWP w Bydgoszczy


Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www