Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Punkty i wysokość grzywny za przekroczenie prędkości

Data publikacji 18.09.2015

Na podstawie prowadzonych analiz i obserwacji struktury ruchu drogowego zauważono, że polscy kierowcy głównie nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym, dotyczących dozwolonej prędkości.

* autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne, określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5 PRD

Na podstawie prowadzonych analiz i obserwacji struktury ruchu drogowego zauważono, że polscy kierowcy głównie nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym, dotyczących dozwolonej prędkości. W art. 20 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) ustawodawca dokładnie określił dopuszczalne prędkości dla poszczególnych rodzajów pojazdów, na poszczególnych kategoriach dróg. Od 1 stycznia 2011r. podwyższona została dopuszczalne prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej. Warto również dodać, nie tylko art. 20 określa dopuszczalne prędkości. Innym przepisem jest art. 31, gdzie w ust. 1 pkt. 1 określone zostały prędkości pojazdu, podczas holowania pojazdu silnikowego – wartości te wynoszą odpowiednio : 30km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem. 

Czego więc może spodziewać się kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość.

Wysokość mandatu, jaką może zastosować policjant określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 208, poz. 2023 z póz. zm.). Liczbę punktów natomiast określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 488).

Rozporządzenie z 25 kwietnia 2012r.

Rozporządzenie z 24 listopada 2003r.

Przekroczenie dozwolonej prędkości

Liczba punktów

Przekroczenie dozwolonej prędkości

Wysokość grzywny

od 6 do 10 km/h

-

do 10 km/h

do 50 zł

od 11 do 20 km/h

2

o 11-20 km/h

od 50 do 100 zł

od 21 do 30 km/h

4

o 21-30 km/h

od 100 do 200 zł

od 31 do 40 km/h

6

o 31-40 km/h

od 200 do 300 zł

od 41 do 50 km/h

8

o 41-50 km/h

od 300 do 400 zł

powyżej 50 km/h

10

o 51 km/h i więcej

od 400 do 500 zł

 
W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o wartość mniejszą niż 6 km/h, pomimo możliwości nałożenia grzywny do 50 zł - punktów karnych nie przypisuje się.
 
W jaki sposób uzyskać można informację lub zaświadczenie o wpisach do ewidencji

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. W przypadku, gdy osoba zainteresowana ubiegać się będzie o zaświadczenie, warunkiem koniecznym jest złożenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy wniosku w formie pisemnej oraz uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (kwestię opłaty reguluje to Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowe (t.j. Dz. U. z 2006r.  Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

Numer konta: 

Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr konta:  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
Bank Pekao S.A

Informacje dotyczące trybu wydawania zaświadczeń można uzyskać telefonicznie w godzinach urzędowania Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy (w godz. 730-1530), 

tel. (0-52) 525-53-90, (0-52) 525-53-93 lub  (0-52) 525-53-96.

Autor: podinsp. Maciej Zdunowski WRD KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski