WSKAZÓWKI DLA ROWERZYSTÓW - Informacje dla użytkowników dróg - Policja Kujawsko-Pomorska

Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

WSKAZÓWKI DLA ROWERZYSTÓW

Data publikacji 18.09.2015

Najważniejsze informacje dotyczące wyposażenia rowerów i zasad poruszania się nimi.

Wskazówki dla rowerzystów

Rowerzysta to osoba, która porusza się rowerem: pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszanym siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Rowerzysta może poruszać się również wózkiem rowerowym, który w odróżnieniu od roweru jest pojazdem o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczonym do przewożenia osób lub rzeczy. Również jest poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem i może być wyposażony w silnik identyczny jak rower. Definicje dwóch ww. pojazdów reguluje art. 2 pkt. 47) i 47a) cyt. Ustawy.
O kartę rowerową mogą ubiegać się dzieci od 10 roku życia. Do tego czasu, mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.
Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła wymagany minimalny wiek, wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, a sprawdzenie kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:

 • nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • egzaminator
 • instruktor.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie , za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna: dyrektor szkoły podstawowej, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.     

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.     

Z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:

 • gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).    

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!Prawidłowo wyposażony rower:
Policja

Im więcej elementów odblaskowych na rowerze tym bardziej widoczny jest ten pojazd, a co za tym idzie kierujący jest bardziej bezpieczny    .

Kierującemu rowerem zabrania się:

 • poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym przypadku,
 • jazdy po jezdni, jeżeli obok jest wyznaczona ścieżka rowerowa, bądź znajduje się dogodne do jazdy pobocze,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów,
 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem : dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwa ruchu drogowego.    

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – i przeprowadzić go przez przejście.

Autor: podkom. Joanna Karpińska WRD KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski