Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

Nowelizacja przepisów – rezygnacja z holowania pojazdu na koszt właściciela za brak ubezpieczenia OC

Data publikacji 18.09.2015

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy informuję, że z dniem 30 czerwca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 marca 2009r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy informuję, że z dniem 30 czerwca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 marca 2009r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2009r. Nr 91, poz. 739).

Zmiana przepisów powoduje, że:
  1. Pojazdy zarejestrowane w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – nie będą usuwane z drogi na koszt właściciela w przypadku, gdy kierujący nie okazali podczas kontroli drogowej ubezpieczenia OC. Nie będzie im również z tego tytułu zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu.

    Nie oznacza to oczywiście zniesienia obowiązku posiadania przez kierującego przy sobie dokumentu ubezpieczenia OC. Brak przy sobie dokumentów ubezpieczenia OC nadal będzie sankcjonowany w postępowaniu mandatowym (na starych zasadach – grzywna w wysokości 50 zł). Niezależnie, w każdym przypadku, gdy kierujący nie okaże dokumentów ubezpieczenia OC, organ kontroli ruchu drogowego będzie pisemnie powiadamiał o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który na podstawie odrębnych przepisów, od osoby która nie spełniła obowiązku zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, będzie egzekwować opłatę „karną” w wysokości do 800 EURO . Dodatkowo UFG ma obowiązek prowadzenia postępowania windykacyjnego o zwrot wszystkich wypłaconych odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez UFG z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, jeżeli nastąpiło uszkodzenie mienia lub jakieś osoby doznały obrażeń ciała lub poniosły śmierć.
  2. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w pozostałych krajach (tzw. krajach „trzecich” 2) – w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, będą obowiązywały dotychczasowe zasady, czyli usuniecie pojazdu na koszt właściciela, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, odpowiedzialność za wykroczenie i roszczenie UFG1.


1 Równowartość do 800 EURO (w zależności od rodzaju pojazdu) – na zasadach określonych w art. 88 ustawy z dnia 22 maja 2003r. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
2 Kraj trzeci to kraj nie będący państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Opracował:
podkom. Krzysztof Złotnicki
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy 
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www