"Będę wiedział - będę umiał"

"Będę wiedział - będę umiał"

Data publikacji 18.09.2015

Stowarzyszenie MEDAR uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Będę wiedział – będę umiał, czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy domowej”, który przygotowany został we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie MEDAR uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Będę wiedział – będę umiał, czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy domowej”, który przygotowany został we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Celem projektu jest zapobieganie przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie.

W ramach projektu 300 policjantów z województwa kujawsko – pomorskiego, uczestniczyć będzie w szkoleniu obejmującym zarówno część wykładową, jak i praktyczne doskonalenie umiejętności. W części wykładowej uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie:
- ogólnych informacji o przemocy w rodzinie,
- mechanizmów i konsekwencji stosowania przemocy,
- przemocy wobec dziecka,
- procedur policyjnych związanych z zapobieganiem przemocy domowej.


Natomiast w części warsztatowej, uczestnicy doskonalić będą praktyczne umiejętności w zakresie:
- pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy,
- procedury niebieskiej karty,
- budowania lokalnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy,
- własnych kontaktów uczestników ze sprawcą przemocy,
- przemocy wobec dziecka z uwzględnieniem wykorzystania seksualnego dzieci.


Szkolenie odbędzie się w dniach 15 - 16.09.2008 r. , 22 – 23.09.2008 r. , 29 – 30.09.2008 r. i przyczyni się do poprawy jakości pracy policjantów w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy domowej, ponieważ nabędą oni wiedzę zarówno z zakresu genezy, objawów, przyczyn jak i skutków przemocy w rodzinie. Ponadto podwyższenie umiejętności policjantów spowoduje, że osoby doświadczające przemocy, zostaną objęte kompleksową pomocą.

Anna Bigoń
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyZajęcia 29-30.09.2008 r.

 

30 września 2009 r. odbył się ostatni cykl szkolenia w ramach projektu „Będę wiedział – będę umiał, czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy domowej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Medar we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Ostatni cykl szkolenia skierowany był do 100 funkcjonariuszy policji reprezentujących komórki dochodzeniowo-śledcze, z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przemoc domowa dotyka różne osoby, bez względu na status społeczny, majątkowy czy poziom wykształcenia i może przybierać różne formy, zarówno maltretowanie fizyczne jak i psychiczne. Ofiary przemocy, w większości kobiety rzadko decydują się na zgłaszanie zawiadomień o przestępstwie, w obawie że nie uzyskają odpowiedniej pomocy, bądź ich skargi nie zostaną potraktowane poważnie. Bardzo często zdarza się, że ofiary wycofują wcześniej złożone skargi, nie chcą ukarania sprawcy, bowiem obawiają się późniejszych konsekwencji ze strony osoby krzywdzącej. Najczęściej pierwszy kontakt z ofiarą przemocy nawiązywany jest przez funkcjonariusza policji, który powinien potrafić dostrzec każdy sygnał, świadczący o stosowaniu przemocy, ponadto wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie niesienia pomocy i wsparcia ofierze przemocy. Najczęściej jednak policjanci podczas przeprowadzanych interwencji są najczęściej świadkami dziwacznych zachowań ofiary, które tracą zdolność realnej oceny swojej sytuacji i grożącego im niebezpieczeństwa. Wówczas zauważa się, że wśród osób które powinny nieść pomoc np. policjantów, zachowanie ofiar przemocy domowej często budzi irytację, bezradność i rozdrażnienie.

Dzięki realizacji projektu około 300 funkcjonariuszy województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentujących formacje dzielnicowych, patroli interwencyjnych i komórki dochodzeniowo-śledcze poszerzyło wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • postępowania ze sprawcą przemocy, w taki sposób, aby chronić ofiary,
  • psychologicznych mechanizmów związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie i wynikających z tego konsekwencji dla funkcjonowania ofiary w środowisku społecznym,
  • postępowania z dziećmi – ofiarami przemocy,
  • realizacji Procedury Niebieskiej Karty, szczególnie w zakresie pracy z rodziną ofiary,
  • budowania lokalnego systemu wsparcia na rzecz ofiar przemocy.
Podwyższanie kompetencji policjantów w powyższym zakresie wpłynie pozytywnie na sytuację ofiar przemocy. Odpowiednio przeszkoleni policjanci stanowić będą rzetelne źródło informacji na temat prawnych rozwiązań dot. zapobiegania przemocy domowej, szczególnie w zakresie realizacji Procedury Niebieskiej czy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Anna Bigoń
Specjalista Zespołu ds. Funduszy Europejskich
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Zajęcia z 22-23.09.2008 r.
W zeszłym tygodniu policjanci służb patrolowych, a tym razem dzielnicowi z całego województwa uczestniczą w szkoleniu „Będę wiedział – będę umiał, czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy domowej”. Jest ono realizowane przez KWP w Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem MEDAR, które środki na ten cel uzyskało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, który doskonale zna swój rejon, jego mieszkańców i ich problemy. W realizowaniu procedury Niebieskie Karty, stosowanej przez policję w celu przeciwdziałania przemocy domowej, dzielnicowi odgrywają bardzo ważną rolę. Ich zadaniem jest utrzymywanie kontaktu z rodziną, w której wystąpiła przemoc i dbanie o jej bezpieczeństwo. Informują oni ofiarę o organizacjach i instytucjach udzielających pomocy. Ponadto, podejmują działania prewencyjne wobec sprawców, w tym prowadzą rozmowy profilaktyczne oraz informują o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Podczas dwudniowego szkolenia dzielnicowi uczestniczą w wykładach, które przypominają im o mechanizmach przemocy domowej, obowiązujących procedurach i regulacjach prawnych. Biorą także udział w warsztatach, dzięki którym doskonalą swoje umiejętności negocjacyjne.

sierż. Magdalena Jadczak
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Dziś do KWP w Bydgoszczy przyjechało 100 policjantów służb patrolowych z całego województwa. Jest to pierwsza grupa funkcjonariuszy, którzy w ramach projektu pt. „Będę wiedział – będę umiał, czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy domowej”, pogłębią wiedzę i udoskonalą umiejętności z zakresu przeprowadzenia interwencji domowej.

Szkolenie realizowane jest przez KWP w Bydgoszczy we współpracy ze stowarzyszeniem MEDAR, które już od dziesięciu lat działa na rzecz zapobiegania patologiom społecznym. Prowadzi m.in. pracownię pomocy psychologicznej i profilaktyki oraz organizuje warsztaty terapeutyczne. Celem statutowym MEDARU jest także rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji w zakresie zapobiegania patologiom społecznym. Fundusze na swoją działalność stowarzyszenie pozyskuje m.in. uczestnicząc w konkursach przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Specjalnie dla funkcjonariuszy województwa kujawsko-pomorskiego, na realizację projektu z zakresu przeprowadzenia interwencji domowej, MEDAR uzyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Pierwszego dnia szkolenia policjanci uczestniczą w wykładach dotyczących przemocy w rodzinie i przemocy wobec dziecka, mechanizmów i konsekwencji stosowania przemocy, procedur policyjnych związanych z zapobieganiem przemocy domowej. Następnego dnia porównają teorię z praktyką. Podczas warsztatów udoskonalą swoje umiejętności m.in. w zakresie: procedury niebieskiej karty, pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy oraz budowania lokalnego systemu wsparcia dla ofiar.

W kolejnych grupach szkoleniowych znajdą się dzielnicowi i dochodzeniowcy. Specjaliści z MEDARU i policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy przeszkolą łącznie 300 policjantów. Jest to kolejna okazja do podwyższenia umiejętności funkcjonariuszy, którzy podczas interwencji wobec przemocy domowej będą potrafili udzielić ofiarom kompleksową pomoc.
 
sierż. Magdalena Jadczak
Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony