Program „Pomosty dla żaka”

Program „Pomosty dla żaka”

Data publikacji 18.09.2015

Program „Pomosty dla żaka” przygotowany został przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Program „Pomosty dla żaka”przygotowany został przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, partnerami projektu są również: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy oraz Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt dofinansowany jest przez Kujawsko–Pomorski Urząd Marszałkowski, ze środków Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Projekt skierowany jest do środowiska akademickiego regionu kujawsko – pomorskiego, a jego celem jest profesjonalna edukacja na temat mechanizmów powstawania i skutków uzależnień w obszarach zdrowotnym, psychologicznym, rodzinnym, społecznym i prawnym oraz kształtowanie postaw normatywnych w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz tworzenie warunków profesjonalnej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Pierwszym etapem projektu były warsztaty integracyjne pn. „Problematyka uzależnień - diagnoza problemów i przeciwdziałanie w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej”, które odbyły się w dniach 13-15.06.2008 r. w Kręgu. W warsztatach wzięło udział 40 osób m.in. studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, a także pedagodzy, kuratorzy i lekarze. Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, kuratorów i lekarzy, obejmowały zagadnienia dotyczące pierwszego kontaktu z pacjentem młodocianym i rodziną, rozumienia problemów i diagnozy zaburzeń, postępowania w przypadku zatruć substancjami psychoaktywnymi, przestępczości narkotykowej i procedur współpracy z Policją, dozorem i procedurami kuratorskimi wobec osoby uzależnionej.

Kolejnymi działaniami w ramach projektu będą zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria i sympozja zaplanowane na październik – listopad 2008. Zajęcia prowadzone w różnych formach i będą dotyczyć będą: przyczyn powstawania uzależnień, skutków prawnych związanych z posiadaniem i używaniem środków odurzających, zatruć środkami psychoaktywnymi, procedur postępowania poszczególnych służb w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą przez specjalistów terapii uzależnień, psychologów i socjoterapeutów PTZN, policjantów z Wydziału/Sekcji Prewencji KWP i KMP w Bydgoszczy, wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy i Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Do zakładanych rezultatów projektu należą:
  • wzrost świadomości wśród młodzieży akademickiej o skutkach i zagrożeniach wynikających z używania środków odurzających,
  • ograniczenie przestępczości wśród studentów, w szczególności związanej z posiadaniem i handlem narkotykami oraz popełnianych pod wpływem środków odurzających,
  • przekazanie informacji o formach pomocy i miejscach, w których uzyskać można pomoc w sytuacjach problemowych związanych z używaniem środków psychoaktywnych,
  • rozwijanie współpracy między przedstawicielami pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, w zakresie działań, na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.

Anna Bigoń
specjalista
Zespołu ds. Funduszy Europejskich
 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony