Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim

Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim

Data publikacji 18.09.2015

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wczoraj (6.03.2014r.) została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

 

Baner Programu regionalnego


W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wczoraj (6.03.2014r.) została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).

Zdjęcie stanowiska oficera dyżurnegoCelem głównym projektu jest stworzenie infrastruktury integrującej systemy telekomunikacyjne dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sprawności i efektywności zarządzania informacją w Policji oraz zwiększenie poziomu realizacji ustawowych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz społeczeństwa.

W ramach projektu wykonana zostanie nowoczesna platforma telekomunikacyjna integrująca na Stanowiskach Kierowania Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego wszystkie eksploatowane systemy łączności stacjonarnej i radiowej. Projekt przewiduje również wymianę konwencjonalnych, analogowych radiotelefonów eksploatowanych przez kujawsko-pomorską Policję, na radiotelefony standardu DMR z możliwością przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, funkcją maskowania korespondencji; doposażenie jednostek Policji w nowoczesne terminale telefonii IP; uruchomienie centralnego stanowiska rejestracji i archiwizacji korespondencji. Dzięki projektowi służby dyżurne wyposażone będą w jednolitą konsolę operatorską dla użytkowanych aktualnie systemów łączności wraz z wdrażanym nowym system telefonii IP będącej jednym z elementów systemu telekomunikacyjnego OST 112. Projekt uwzględnia jeszcze możliwość integracji z systemami teleinformatycznymi jak System Wspomagania Dowodzenia (SWD) w województwie kujawsko-pomorskim oraz z tworzonym ogólnopolskim systemem CPR.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • dostawę i uruchomienie 21 lokalnych platform telekomunikacyjnych w KMP, KPP oraz KWP, integrujących wszystkie systemy telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne obsługiwane na Stanowiskach Kierowania,
  • zintegrowanie 21 lokalnych platform w jeden system wymiany informacji z wykorzystaniem funkcji zarządzania w dwóch platformach uruchomionych w KWP w Bydgoszczy,
  • dostawę i uruchomienie w KWP w Bydgoszczy technicznych stanowisk administracji i zarządzania wszystkimi platformami telekomunikacyjnymi wybudowanymi w ramach projektu,
  • dostawę i uruchomienie konsol dyspozytorskich na Stanowiskach Kierowania wszystkich jednostek Policji w województwie, umożliwiających obsługę telefonów stacjonarnych (ISDN i IP) oraz radiotelefonów z jednego dotykowego urządzenia podłączonego do lokalnych integratorów (platform),
  • dostawę terminali IP, których eksploatacja usprawni obieg informacji w jednostkach Policji na obszarze województwa,
  • dostawę i uruchomienie stacji retransmisyjnych DMR oraz radiotelefonów bazowych DMR w KWP, KMP, KPP i PP. Włączenie tych urządzeń z wykorzystaniem protokołu IP do zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej i utworzenie dzięki temu rozległej, wojewódzkiej sieci radiowej, umożliwi służbie dyżurnej KWP prowadzenie bezpośredniej łączności radiowej z każdym mobilnym patrolem, znajdującym się w dowolnym miejscu województwa,
  • dostawę przewoźnych, noszonych i biurkowych radiotelefonów standardu DMR z możliwością maskowania korespondencji głosowej i funkcją przesyłu krótkich wiadomości tekstowych oraz testerów radiokomunikacyjnych do kontroli i strojenia parametrów urządzeń radiowych,
  • dostawę i uruchomienie w KWP w Bydgoszczy centralnego stanowiska rejestracji i archiwizacji treści połączeń telefonicznych i korespondencji radiowych zrealizowanych w ramach wszystkich lokalnych platform telekomunikacyjnych z obszaru województwa.

 

Stanowisko pracy Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Biurowe stanowisko pracy


Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w instytucjach administracji publicznej, stworzy warunki dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przyczyni się do usprawnienia komunikacji w relacji obywatel – Policja i podniesienia jakości tychże usług poprzez stworzenie odpowiedniej bazy telekomunikacyjnej na Stanowiskach Kierowania jednostek Policji. Integracja systemów łączności w Policji umożliwi sprawną koordynację działań w sytuacjach zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa, klęsk żywiołowych, pościgów transgranicznych, zagrożeń terrorystycznych oraz katastrof i innych nadzwyczajnych zdarzeń powodujących zagrożenia życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego oraz dóbr materialnych.

Stworzenie uniwersalnej platformy telekomunikacyjnej usprawniającej obieg informacji na Stanowiskach Kierowania jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz ułatwiającej kontakt ze społeczeństwem umożliwi wymianę informacji w obrębie całego garnizonu w relacji Wojewódzkie Stanowisko Kierowania – dowolny patrol Policji na obszarze województwa oraz ze służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo (w tym ze Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym). Projekt przyczynia się do poprawy jakości życia, dostępu do informacji oraz stosowania zasady równości społecznej poprzez upowszechnienie dostępu do technologii i usług komunikacyjnych. Na poziomie organizacji beneficjenta projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestowania w ludzi, a także umiejętności. Jest również impulsem do edukacji społeczeństwa poprzez umożliwienie korzystania z nowoczesnych technologii w kontaktach z instytucjami publicznymi.

Całkowity koszt wdrożenia projektu wynosi: 19.500.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16.575.000 zł. Prace nad realizacją projektu będą prowadzone w okresie od czerwca 2014 do czerwca 2015 roku.

Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony