Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, telefon: 47 751 52 30, faks: 47 751 52 29

Zestawienie znaków: znak Funduszy Europejskich, znak Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak województwa kujawsko-pomorskiego, znak Unii Europejskiej.

Integratory radiowe dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 22 maja 2023 roku Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy podpisała Porozumienie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn: „Poprawa koordynacji działań służb w czasie prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup mobilnych integratorów radiowych dla jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup trzech mobilnych (walizkowych) integratorów radiowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Integratory radiowe zostaną zainstalowane w trzech pojazdach użytkowanych przez Oddziały Prewencji Policji w Bydgoszczy. Po jednym urządzeniu na Kompanię OPP (Bydgoszcz/ Toruń/ Włocławek). Integratory dzięki zastosowanym interfejsom umożliwią współpracę wielu służb na miejscu imprez masowych, klęsk żywiołowych, zdarzeń nadzwyczajnych i innych sytuacji kryzysowych oraz pozwolą na skuteczne dowodzenie w terenie pozbawionym infrastruktury radiowej. Urządzenia pozwalają na awaryjne tworzenie i odtwarzanie niezawodnego bezprzewodowego kanału dowodzenia. Radiotelefony noszone wraz z dodatkowymi akumulatorami zapewniają ciągłość dowodzenia. Dodatkowe akumulatory zabezpieczą funkcjonariuszy w przypadkach długiego czasu działań, braku możliwości ładowania, niskich temperatur gdzie czas działania akumulatora skraca się.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie bezprzewodowego kanału dowodzenia poprzez integrację systemów łączności radiowej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę sprawności i efektywności działań jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego w sytuacjach klęsk żywiołowych, awarii, ataków terrorystycznych, innych zdarzeń nadzwyczajnych oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Celami dodatkowymi są:

  • podniesienie sprawności procesu podejmowania decyzji i przyspieszenie realizacji ustawowych zadań Policji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zwiększenie zdolności koordynacji i dysponowania siłami Policji na terenie całego województwa.

Realizacja projektu: poprawi współpracę z innymi służbami ratowniczymi podczas wspólnych działań, ułatwi proces dowodzenia siłami i środkami oraz umożliwi rejestrację podejmowanych decyzji.

Całkowita wartość projektu wynosi:

626 400,00 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 407 160,00 zł.

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony