Jak przystąpić do IPA

Jak przystąpić do IPA

Data publikacji 18.09.2015

Członkami IPA - Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, jak również emeryci i renciści Policji. Członkostwo stowarzyszenia jest dobrowolne a każdy członek jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. W stowarzyszeniu występują następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, asocjacyjne i wspierające.

Aby zostać członkiem Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association należy:

 • wypełnić deklarację członkowska - pobierz
 • dołączyć dwa zdjęcia  formatu paszportowego,
 • dokonać opłaty u skarbnika w wysokości 80 złotych (20 zł - opłata za legitymację, 60 zł – roczna opłata członkowska).

Deklaracje, po podpisaniu przez osobę funkcyjną prezydium regionu, przekazywane są do referatu legitymacji. Po wytworzeniu żądanego dokumentu, asystent referatu legitymacji poprzez prezydium grupy wojewódzkiej odsyła go do właściwego regionu.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 • wystąpienia członka,
 • wykluczenia członkostwa,
 • śmierci członka,
 • o ile składka członkowska za dany rok nie zostaje uiszczona do 30 czerwca.

Członkowie IPA mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia.


Jerzy Archacki
Prezes Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej  Grupy Wojewódzkiej IPAZasady nabycia członkostwa zwyczajnego

(wg statutu - „Rozdział 4 CZŁONKOSTWO” oraz regulaminu IPA SP – „Rozdział 2 NABYCIE CZŁONKOSTWA
-Tryb oraz warunki nabycia członkostwa zwyczajnego)

 • Członkami IPA – Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb.
 • Członkostwo zwyczajne nabywa się w Regionie IPA po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.
 • Przedkładając wypełnioną deklarację, osoba chcąca wstąpić do stowarzyszenia wpłaca równocześnie składkę członkowską i opłatę za legitymację, albo dołącza dokument potwierdzający wniesienie takowych opłat.
 • Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia można odmówić bez podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisania deklaracji przez osobę funkcyjną, prezydium regionu podejmuje uchwałę o odmowie bądź przyjęciu członka. W przypadku odmowy, odpis uchwały wraz z przedłożoną deklaracją przekazywane są kandydatowi w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 • Od decyzji odmownej można złożyć odwołanie do Zarządu Grupy Wojewódzkiej, przy czym jego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
 • Deklaracje, po podpisaniu przez osobę funkcyjną prezydium regionu, przekazywane są do referatu legitymacji.
 • Po wytworzeniu żądanego dokumentu, asystent referatu legitymacji poprzez prezydium grupy wojewódzkiej odsyła go do właściwego regionu.
 • Dowodem członkostwa w stowarzyszeniu jest ważna legitymacja IPA.
 • Wzór legitymacji obowiązujący w Sekcji Polskiej IPA określa Krajowy Zarząd.
 •  W przypadku wydania nowej legitymacji z powodu jej zagubienia lub zniszczenia, członek wnosi opłatę za legitymację jak w przypadku nowo przyjętych członków.
 • Wymiana legitymacji z powodu zmiany danych jest bezpłatna.
 • Członek, który utracił członkostwo w wyniku skreślenia może ponownie je uzyskać:
  • na ogólnych warunkach, jeśli podstawą skreślenia był § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a statutu;
  • po opłaceniu składki rocznej, jeśli podstawą skreślenia był § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b statutu.
  • Członek, który utracił członkostwo w wyniku wykluczenia może ponownie je uzyskać na ogólnych warunkach po upływie 5 lat od daty prawomocnej uchwały o wykluczeniu. Ponowne uzyskanie członkostwa bez zachowania powyższego terminu jest z mocy statutu nieważne.

źródło: ipapolska.pl
 


Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www

Autor:
Publikacja:

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony