Trochę prawa

Trochę prawa

Data publikacji 18.09.2015
Dla zainteresowanych dogłębnym poznaniem tematyki honorowego krwiodawstwa i kwestii pokrewnych odsyłamy bezpośrednio do niżej wymienionych aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997r. Nr 106, poz. 681 ze zm.). 
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2602).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz.U. z 2005r. Nr 65, poz. 573).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. z 2005r. Nr 79, poz. 691 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi (Dz.U. 2005 Nr 109 poz. 918).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dz.U. z 2006r. Nr 21, poz. 163).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz.U. z 2006r. Nr 180, poz. 1324).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. 2008 Nr 118, poz. 761).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 60, poz. 281 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz.U. z 2002r. Nr 151, poz. 1261).

 

Autor: Monika Miękczyńska
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony