Sekcja Chemii

Sekcja Chemii

W skład Sekcji Chemii wchodzą pracownie realizujące badania chemiczne oraz osmologiczne, zajmujące się min. identyfikacją związków chemicznych oraz człowieka na podstawie jego zapachu.

Pracownia Chemii

W zakresie czynności biegłego ze specjalności badania chemiczne znajdują się badania:

 • jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, profilowanie narkotyków syntetycznych i ich prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, oraz nietypowych śladów;
 • substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi oraz nieznanych substancji;
 • alkoholu etylowego w płynach ustrojowych
 • materiałów i urządzeń wybuchowych oraz substancji niestabilnych chemicznie;
 • pozostałości powybuchowych;
 • śladów kontaktowych materiałów wybuchowych.

Biegli ze specjalności badania chemiczne prowadzą identyfikację śladów występujących na miejscach przestępstw, w  związku ze zdarzeniami: 

 • pożary;
 • wybuchy;
 • katastrofy;
 • wypadki drogowe
 • inne zdarzenia kryminalne.

Badania chemiczne wykonywane są w oparciu o metodyki i wytyczne opracowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz z wykorzystaniem najnowszego sprzętu badawczego i literatury fachowej.

Pracownia Chemii posiada dwie procedury własne:
"Analiza ilościowa siarczanu (VII) amfetaminy metodą chromatografii gazowej"
"Badanie krwi na zawartość etanolu techniką chromatografii gazowej typu head-space"

Pracownia bierze udział w badaniach biegłości przez porównania międzylaboratoryjne, organizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

UWAGA:
Pracownia nie określa toksyczności oraz oddziaływania nadesłanego materiału badawczego na organizmy żywe.
Pracownia nie określa wartości materiału badawczego nadesłanego do badań.

Pracownia Osmologii 

Pracownia prowadzi badania identyfikacyjne i porównawcze śladów zapachowych, mające na celu identyfikację człowieka. Do zadań biegłego ze specjalności badania osmologiczne należy:

 • zabezpieczanie śladów osmologicznych na miejscach zdarzeń i w warunkach laboratoryjnych;
 • pobieranie materiału porównawczego, uzupełniającego oraz kontrolnego;
 • badanie śladów osmologicznych przy użyciu psów specjalnych;
 • organizacja i bieżące odnawianie zasobów zbioru materiału uzupełniającego;
 • opiniowanie w zakresie badań śladów osmologicznych na podstawie analizy akt sprawy.

Badania osmologiczne są wykonywane w oparciu o metodykę i wytyczne opracowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz z wykorzystaniem procedury własnej: "Identyfikacja osmologiczna".
Pracownia Osmologii przechodzi pozytywnie certyfikację pracowni – oceniana co 2 lata przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji -  oraz atestację psów specjalnych do badań osmologicznych – prowadzone przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,  Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Posiada aktualny certyfikat, potwierdzający zgodność zastosowanych rozwiązań z wymogami określonymi w   „Metodyce prowadzenia badań osmologicznych".

Kontakt:
Kierownik Sekcji Chemii
tel. resort.: 47 751 10 81
tel. służbowy: 502-790-374
emilia.wojciechowska@bg.policja.gov.pl

Autor: Marcin Piasecki Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy
Publikacja: st. post. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony