Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Przepisy prawne

Podstawowym aktem prawnym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Zezwolenie na imprezy na drodze (art. 65 ww. ustawy)

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Zezwolenie takie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy, przy czym decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia (art. 65b) na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (art. 65e prawa o ruchu drogowym).

Wymagania formalne:

Wniosek powinien zawierać w szczególności (art. 65b ust. 3 ww. ustawy):

 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 2. rodzaj i nazwę imprezy;
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć (art. 65b. ust. 4 ww. ustawy):

 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy (dostępny do pobrania poniżej) określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący: listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby, pisemną instrukcję określającą zadania  służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją, rodzaj i ilość środków technicznych, tj. znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, miejsce ich rozlokowania, rodzaje, zakres  i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy, oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie, rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego, organizację łączności bezprzewodowej między Policją a organizatorem imprezy w czasie trwania imprezy, sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Organizator imprezy zobowiązany jest kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie co najmniej na 30 dni przed planowaną imprezą przesłać do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu uzyskania opinii. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego jest to:

 

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7

86-950 BYDGOSZCZ

 

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (art. 65b ust. 5 ww. ustawy):

 1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (art. 65c ww. ustawy):

 1. jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust.2 i 3
 2. jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:

a) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,

b) impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (art. 65d ww. ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (art. 65g ww. ustawy). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

W przypadku braku zezwolenia impreza jest  przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego  (art. 65f ww. ustawy). Nie jest wymagane uzyskanie opinii i zezwolenia od organizatora procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Opinia komendanta wojewódzkiego Policji dotyczy oceny bezpieczeństwa, które organizator zobowiązany jest zapewnić osobom obecnym na imprezie. Wydaną opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił w terminie 14 dni od dnia wystąpienia.

 

Autor: podkom. Joanna Karpińska WRD KWP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Pliki do pobrania

 • 47 KB
  Plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy wersja edytowalna dokument word
Powrót na górę strony