O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Data publikacji 18.09.2015

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego. Od stycznia 2013 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1,5% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT stosownego wniosku zawierającego informacje:

 

  1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
  2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego: 32 1020 1457 0000 8202 0333 8381.

 


 

ZOWSEiRP
85-720 Bydgoszcz,
ul. Iławska 1
(pok. 9)
Telefon: 
47 751 1124, 47 751 1137
Na spotkania w biurze OWSEiRP
zapraszamy w
każdy wtorek miesiaca w godz. 10.00 – 13.00

ul. Iławska 1 p. 9

 

Dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

  1. Nie będziesz sam! Razem jest łatwiej!
  2. Jesteśmy jedyną organizacją zrzeszającą byłych funkcjonariuszy Policji (także wdowy i wdowców po nich), którzy są uprawnieni do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych zgodnie z art.1 ustawy z dnia18.02.1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. (Dz. U. z dnia 25.04.1994r.)
  3. Jedynie Razem mamy szanse wyrażać Swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa. Im Nas więcej, tym bardziej Nasz głos się liczy.
  4. Celem Stowarzyszenia jest również organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków.
  5. Chronimy interesy zarówno członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego Środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych, oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrole.
  6. Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
  7. Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych.

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego działają 22 koła.

Bliższych informacji można zaczerpnąć w poszczególnych Kołach, lub w Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszenia, w każdy wtorek miesiąca w godz. 10.00 do 13.00 przy ul. Iławska 1 p. 9 w Bydgoszczy.

 

 

 

Autor:
Publikacja: mł. asp. Żaneta Marciniak

Powrót na górę strony