Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka - zadania

Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka - zadania

Data publikacji 18.09.2015

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka należy:

 • Propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa;
 • Bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań, mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
 • Inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 • Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów, dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
 • Sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań Policji ze standardami ochrony praw człowieka;
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
 • Reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 • Sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie ochrony praw człowieka;
 • Bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. zadań.
   
  Priorytetem działań Pełnomocnika na lata 2008-2009 będzie wykonywanie zadań w ramach wdrażania w Policji zaleceń:
 • Komisarza Praw Człowieka Rady Europy,
 • Komitetu ds. zakazu stosowania tortur oraz innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, oraz zadań, wynikających z programu działania rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec RP.

Treść zaleceń skupia się między innymi na:

 • zapewnieniu specjalistycznego szkolenia dla policjantów na temat przemocy domowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • zintensyfikowaniu działań, mających na celu zwalczanie handlu ludźmi,
 • zintensyfikowaniu działań antydyskryminacyjnych,
 • ochronie zabytków i cmentarzy mniejszości z szacunku dla nich i w celu ochrony wspólnego dziedzictwa,
 • wzmocnieniu programów edukacyjnych odnoszących się do użycia siły i broni przez policjantów,
  opracowaniu i wdrożeniu systemu gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, dotyczących skarg i postępowań dyscyplinarnych, umożliwiających ocenę przestrzegania przez Policję Konwencji Międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony