Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka - zadania - Policja Kujawsko-Pomorska

Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka - zadania

Policja Kujawsko-Pomorska

Stanowisko Samodzielne ds. Ochrony Praw Człowieka - zadania

Data publikacji 18.09.2015

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka należy:

 • Propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa;
 • Bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań, mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
 • Inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 • Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów, dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
 • Sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań Policji ze standardami ochrony praw człowieka;
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
 • Reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 • Sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie ochrony praw człowieka;
 • Bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. zadań.
   
  Priorytetem działań Pełnomocnika na lata 2008-2009 będzie wykonywanie zadań w ramach wdrażania w Policji zaleceń:
 • Komisarza Praw Człowieka Rady Europy,
 • Komitetu ds. zakazu stosowania tortur oraz innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, oraz zadań, wynikających z programu działania rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec RP.

Treść zaleceń skupia się między innymi na:

 • zapewnieniu specjalistycznego szkolenia dla policjantów na temat przemocy domowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • zintensyfikowaniu działań, mających na celu zwalczanie handlu ludźmi,
 • zintensyfikowaniu działań antydyskryminacyjnych,
 • ochronie zabytków i cmentarzy mniejszości z szacunku dla nich i w celu ochrony wspólnego dziedzictwa,
 • wzmocnieniu programów edukacyjnych odnoszących się do użycia siły i broni przez policjantów,
  opracowaniu i wdrożeniu systemu gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, dotyczących skarg i postępowań dyscyplinarnych, umożliwiających ocenę przestrzegania przez Policję Konwencji Międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka w kraju:

 
 
 
 
Jednostka stopień, imię i nazwisko telefon kontaktowy adres e-mail
Komenda Główna Policji mł.insp. Krzysztof Łaszkiewicz (22) 601-22-58 krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
 Białymstoku
nadkom. Małgorzata Reducha (85) 677-20-33 prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
 Bydgoszczy
kom. Anna Zwiefka (52) 525-54-26 anna.zwiefka@bg.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka
 Gdańsku
Zdzisław Huzar (58) 321-54-25 zdzislaw.huzar@gd.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
Gorzowie Wielkopolskim
mł.insp. Agata Sałatka (95) 738-15-30 agata.salatka@go.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
 Katowicach
mł.insp. Krzysztof Kazek (32) 200-16-72 krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Kielcach
mł. insp. Gerard Bah (41) 349-20-09 gerard.bah@ki.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
 Krakowie
podisnp. Paweł Karnas (12) 615-40-26 pawel.karnas@malopolska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Lublinie
podinsp. Edyta Naja (81) 535-45-19 edyta.naja@lu.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Łodzi
nadkom. Małgorzata Ratajczyk (42) 665-27-75 prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
 Olsztynie
kom. Sebastian Kajczyński (89) 522-55-33 sebastian.kajczynski@ol.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Opolu
nadkom. Mirosława Korejba (77) 422-31-82 miroslawa.korejba@op.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
mł. isp. Andrzej Gibadło (61) 841-28-59 andrzej.gibadło@po.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Radomiu
mł.insp. Zenon Romanek (48) 345-20-79 popc_radom@mazowiecka.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie
kom. Łukasz Gliwa (17) 858-29-05 lukasz.gliwa@rz.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie
podinsp. Elżbieta Szatanik (91) 821-17-99 prawaczlowieka@szczecin.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko (71) 340-45-21 pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl
Komenda Stołeczna Policji
w Warszawie
podinsp. Zbigniew Piórkowski (22) 603-70-82 opc@policja.waw.pl

Autor:
Publikacja: