Wiadomości

Szkolenie koordynatorów ds. nieletnich i patologii, profilaktyki oraz procedury „Niebieskie Karty”

Data publikacji 30.04.2024

Policjanci, zajmujący się profilaktyką, zadaniami komórek ds. nieletnich i patologii oraz koordynatorzy procedury „Niebieskie Karty” garnizonu kujawsko-pomorskiego poszerzali swoją wiedzę podczas szkolenia zorganizowanego w ramach doskonalenia zawodowego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze Ci stanowią istotne ogniwo Policji, jako formacji służącej społeczeństwu.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, problematyką nieletnich i patologii oraz procedury „Niebieskie Karty” stanowią istotne ogniwo Policji, jako formacji służącej społeczeństwu. Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonariuszami kujawsko-pomorskiego garnizonu, realizującymi powyższe zadania. W szczególny sposób dba o właściwy poziom przygotowania zawodowego policjantów, nadzorujących przedmiotową problematykę. Sprawdzonym rozwiązaniem jest cykliczna organizacja warsztatów, które są istotnym elementem uzupełniającym doskonalenie zawodowe i podnoszącym kompetencje.

Takie właśnie szkolenie odbyło się w miniony piątek (26.04.24) w auli KWP w Bydgoszczy. Zajęcia rozpoczęła nadkom. Monika Hermann Kierownik Sekcji ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, która zwróciła uwagę na  potrzebę ciągłego doskonalenia się w tej problematyce. Podkreśliła także wagę wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie dobrych praktyk z istotnych obszarów funkcjonowania służby prewencyjnej.  

Nastepnie nadkom. Adam Kumkowski przypomniał najważniejsze rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz zadania policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zwrócił również uwagę na zadania funkcjonariuszy prowadzących poszukiwania opiekuńcze nieletnich.

Następnie asp. Zofia Wrzeszcz przedstawiła standardy debat społecznych i podsumowała zrealizowane działania profilaktyczne w 2023 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z omówieniem zasad oceny miernika jakościowego tych spotkań.

Na zakończenie kom. Marcin Górak omówił rozwiązania prawne na rzecz ochrony przed przemocą domową, w tym przedstawił założenia ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przedstawił zagadnienia związane z podejmowaniem przez funkcjonariuszy interwencji w związku z przemocą domową, spostrzeżenia dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz uprawnienia związane z wydawaniem nakazów/zakazów wobec sprawców przemocy domowej.

Autor: asp. Zofia Wrzeszcz
Publikacja: Kamila Ogonowska

  • Asp. Zofia Wrzeszcz przedstawia omawia zagadnienia związane z debatą
  • Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy rozpoczynają szkolenie
  • Nadkom. Adam Kumkowski prowadzi zajęcia
Powrót na górę strony