Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-83-22

Data publikacji 15.07.2022

Dostawa części, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

Dostawa nowej licencji oraz aktualizacji oprogramowania dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/640703

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony