Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-85-22

Data publikacji 22.07.2022

Dostawa sprzętu informatycznego

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/642935

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony