Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-87-22

Data publikacji 26.07.2022

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu substancji wybuchowych dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektornicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/644507

Autor: Barbara Włodarska
Publikacja: Barbara Włodarska

Powrót na górę strony