Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-88-22

Data publikacji 29.07.2022

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu metod odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analiza, analizy urządzeń mobilnych oraz informatyki śledczej

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/646316

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony