Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-89-22

Data publikacji 04.08.2022

Dostawa środków czystości.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postęowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumentu zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobostym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648386

Autor: Katarzyna Zbilska
Publikacja: Katarzyna Zbilska

Powrót na górę strony