Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-86-22

Data publikacji 04.08.2022

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie zmodernizowanych systemów monitoringu

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w nieniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/648408

 

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony