Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-92-22

Data publikacji 08.08.2022

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego tj. dla KPP w Sępólnie Krajeńskim

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postęowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumentu zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobostym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/649260

Autor: Marlena Dąbek
Publikacja: Marlena Dąbek

Powrót na górę strony