Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-96-22

Data publikacji 12.08.2022

Remont pomieszczeń XII piętra w budynku A na terenie KMP we Włocławku przy ul. Okrężnej 25.

Niniejsza strona inernetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

OFERTĘ  w nieniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę ppod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651456

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony