Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-98-22

Data publikacji 12.08.2022

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „KMP we Włocławku – dostosowanie pomieszczeń dla zapewnienia miejsca do stacjonowani Oddziału Prewencji Policji w nowej strukturze”

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroą, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzieleie zamówienia. 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektornicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651584

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony