Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-99-22

Data publikacji 16.08.2022

Dostawa części, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla potrzeb KWP w Bydgoszczy

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/652177

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony