Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-97-22

Data publikacji 22.08.2022

Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu oraz usługa przeglądu technicznego, adiustacji i napraw urządzeń do pomiaru zawartości substancji narkotykowych

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: http://platformazakupowa.pl/transakcja/653976

Autor: Katarzyna Zbilska
Publikacja: Katarzyna Zbilska

Powrót na górę strony