Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-108-22

Data publikacji 16.09.2022

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla KPP w Sępólnie Krajeńskim

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w nieniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/664580

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony