Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-109-22

Data publikacji 19.09.2022

Przechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz  stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664903

Autor: Katarzyna Zbilska
Publikacja: Katarzyna Zbilska

Powrót na górę strony