Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-112-22

Data publikacji 30.09.2022

Świadczenie usług w zakresie obsług technicznych oraz napraw bieżących pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/670144

Autor: Katarzyna Zbilska
Publikacja: Katarzyna Zbilska

Powrót na górę strony